Bígí Linn

Eispéaras cónaitheach teanga agus cultúrtha aonchineálach i gcroílár Ghaeltachta na nDéise.
CUIR IN ÁIRTHINT ANSEO
“Not to learn Irish is to miss the opportunity of understanding what life in this country has meant and could mean in a better future. It is to cut oneself off from ways of being at home”.
Seamus Heaney, File | Poet.
Foirm Iarratais

Cé do a n-oirfeadh an Idirbhliain seo? 

Deis ann féin é an Idirbhliana a chaitheamh sa Ghaeltacht, atá lámhdéanta do dhaltaí ag a bhfuil suim acu sa Ghaeilge agus sa chultúr Gaelach. Tá an cúrsa seo in oiriúint do dhaltaí ar mhian leo tabhairt faoi ghairm san oideachas agus réimsí gaolmhara eile nó do dhaltaí ar mhian leo tabhairt faoi roghanna eile a bhaineann le Gaeilge, ar nós na meáin, an dlí agus an iriseoireacht.

This co-ed TY programme is ideally suited to students who have a working knowledge of the Irish language and who have a genuine interest in the Irish Language and Irish Culture.  It will particularly benefit students aiming for a strong Leaving Certificate result in Irish and for students wishing to pursue a career in education, law, journalism, media and translation services.

Cá mbeidh an cúrsa ar siúil? | Where will the course take place?

Reáchtálfar an cúrsa i gColáiste na Rinne i nGaeltacht na nDéise. Coláiste Ghaeilge a bunaíodh sa bhliain 1905 isea Coláiste na Rinne, ag a bhfuil an t-iliomad taithí aige ar chúrsaí Ghaeilge a reáchtáil. Fanfaidh na daltaí i gColáiste na Rinne agus is ansan a bheidh an teagasc laethúil agus na gníomhaíochtaí tar éis scoile á dhéanamh. Beidh na rannpháirtithe cláraithe mar dhaltaí de chuid Mheánscoil San Nioclás agus is an Meánscoil a dhéanfaidh comhordanáidiú ar an gClár Idirbhliana.

The course will run at Coláiste na Rinne, in the Waterford Gaeltacht. Coláiste na Rinne, established in 1905, is an Irish Language College in the Waterford Gaeltacht with huge experience in Irish language courses. Students will board at Coláiste na Rinne which will provide the location for day time tuition and after-school activities. Participants will be registered as students of Meánscoil San Nioclás which will coordinate their Transition Year Programme.

Cuireann Coláiste na Rinne iad seo a leanas ar fáilt:

  • timpeallacht socair agus aireach scoile cónaithea secure and caring boarding-school environment
  • deis an Ghaeilge a fhoghlaim ina shuíomh nádúrthaan opportunity to learn Irish in a natural setting
  • tumadh sa Ghaeilge ag baint úsáide as cur chuige réidh agus tomhaiste, as a shíolraíonn deathorthaí , do na scoláirístudents are immersed in the Irish language using a gradual and measured approach producing successful results

Is meánscoil lánghaelach í Meánscoil San Nioclás, a bunaíodh i 1959, atá suite 1 míle ón gColáiste, a chuireann na rudaí seo a leanas ar fáilt; Meánscoil San Nioclás, established in 1959, is an Irish Language Secondary school, situated 1 mile from Coláiste na Rinne, providing

  • Ardchaighdeán oideachais, le raon fairsing gníomhaíochtaí seach-churaclaim san áireamha high standard of education, including a wide range of extra-curricular activities
  • Clár idirbhliana chuimsithigha comprehensive Transition Year Programme.

Próiseas Iontrála agus Táillí | Application Process and Fees 

Is féidir le scoláirí clárú ar líne anois agus éarlais de €1,000 a íoc, méid a bhainfear de tháille an chéad téarma, a bheidh le híoc i Márta 2018. Tabharfar cuireadh d’iarrthóirí freastal ar agallamh neamh-fhoirmiúil agus beidh orthu teistiméireacht óna scoil reatha agus na tuairiscí scoile is déanaí a thabhairt leo. 
Students can apply online now and pay a deposit of €1000, which will subsequently be deducted from the first term’s fees, due in May. Applicants will be invited to attend an informal interview and will be required to bring a reference from their current school and recent school reports.

Is í €6,750 an táille uile-chuimsitheach agus is féidir í a íoc ina tráthchodanna roimh ré. Tá cóiríocht iomlán (5 oíche lóistín [Domhnach go Déardaoin]), béilte, teagasc, gníomhaíochtaí seach-churaclaim agus turasanna.
The all inclusive fee is €6750 and is payable in three installments, in advance. The fee includes full board (5 nights accommodation [Sunday to Thursday inclusive] meals, tuition, extra-curricular activities and excursions.

Is féidir le iarrthóirí rathúla a n-áiteanna a chinntiú trí éarlais de €1,000 a íoc ar nó roimh an 1ú Márta. Ina dhiaidh san, tabharfar sonrasc maidir leis na táillí ar an 1ú Bealtaine €1,250 agus ina dhiaidh san €2,250 i Mí na Samhna 2018 agus €2,250 i mí an Mhárta 2019.
Successful applicants can secure their places with a deposit of €1,000 on or before March 1st. Thereafter, the balance of the course fees will be invoiced on May 1st €1250 and subsequently €2250 in November 2018 and €2250 in March 2019.

Application to the course will require students to sit a brief assessment / interview.

Breis Eolais | Other Information 

  • Beidh rang amháin don gcéad idirbhliain comhoideachais.
  • Beidh an rogha ag iarratasoírí freastail ar ár gcúrsa samhraidh i mí Iúil nó Lúnasa le lascaine 50% den gnáth tháille do chúrsaí samhraidh. (A tabharfar ar ais nuair a íoctar an éarlais don gcúrsa Idirbhliana).
  • Beidh an Ghaeilge mar theanga labhartha an chúrsa (Idir ghníomhaíochtaí ranga agus seach-churaclaim) agus déanfar gach iarracht cabhrú le daltaí ar a n-aistir teanga.
  • Beidh sé de dhúlgas ag gach dalta a ghlacann páirt san idirbhliain chorraitheach seo Gaeilge a úsáid ar scoil, ar fóillíocht agus le linn turasanna den gcampas.
  • Cabhróidh cur chuige réidh agus spreagúil leis na daltaí Gaeilge a fhoghlaim.

******************************

“Tá an Ghaeilge fíor-luachmhar dúinne, ní amháin toisc gurb í teanga ár n-oidhreacht agus ár stair í, ach ina theannta sin, gurb inti atá ceann den iomad slite éagsúla le maireachtáil sa saol seo, le léargas a bheith againn ar an saol sin, agus leis an saol sin a chur i bhfocail.”
Micheál D. Ó hUigínn, Uachtarán na hÉireann

“Not to learn Irish is to miss the opportunity of understanding what life in this country has meant and could mean in a better future. It is to cut oneself off from ways of being at home”.
Seamus Heaney, file.

Download our TY Brochure