Tá Stiúrthóir á lorg ag Coláiste na Rinne

 

Sonraí

 

1. Réamhrá

Is chun Stiúrthóir Lánaimseartha a cheapadh ar Choláiste na Rinne (www.anrinn.com), i nGaeltacht na nDéise atá an comórtas seo á reáchtáil. Déanfaidh an Stiúrthóir tuairisciú do Choiste Bainistíochta Choláiste na Rinne.

2. Ról an Stiúrthóra

Déanfaidh an Stiúrthóir, le tacaíocht ón gCoiste Bainistíochta, cultúr a fhás agus a chothú ina mbeidh múinteoirí, scoileanna, tuismitheoirí, boird agus daoine ábhartha eile rannpháirteach i gcúrsaí agus obair an Choláiste i gcoitinne a thagann le cuspóirí na heagraíochta.

Cuirfidh an Stiúrthóir comhairle ar an gCoiste Bainistíochta, agus tabharfaidh sé/sí tacaíocht dóibh maidir le tosaíochtaí a leagan amach le haghaidh fhorbairt agus bhainistiú cláir oibre an Choláiste a léireoidh fís agus cultúr na heagraíochta.

Tá an Stiúrthóir freagrach as oibríochtaí foriomlána an Choláiste, lena n-áirítear rialachas, pleanáil straitéiseach, airgeadas agus acmhainní daonna agus tá an Stiúrthóir freagrach don Choiste Bainistíochta i leith na nithe seo go léir. Tá an Stiúrthóir freagrach, freisin, as socruithe éifeachtúla oibre a fhorbairt le seirbhísí agus eagraíochtaí comhpháirtithe.

Tá an Stiúrthóir ina b(h)all de bhua oifige ar Choiste Bainistíochta an Choláiste.

Beidh na dualgais seo san áireamh:

 pleanáil le haghaidh riachtanais na gcúrsaí éagsúla a shainaithint agus straitéisí iomchuí freagartha a cheapadh.

 socruithe a chur i bhfeidhm chun dea-rialú sa Choláiste a chinntiú, lena n-áirítear bainistíocht éifeachtach ar shocruithe airgeadais agus buiséid, cur i bhfeidhm rialú airgeadais agus socruithe iniúchta inmheánacha, cloígh le polasaithe luach ar airgead agus riachtanais eile reachtúla.

 pleanáil le haghaidh thodhchaí an Choláiste trí ráitis straitéise agus pleananna gnó.

 na spriocanna a bhaint amach arna leagan ag Coiste Bainistíochta an Choláiste chun dul i gcomhairle le Ceannairí Scoile agus le múinteoirí lena gcuid riachtanais a aithint.

 straitéisí a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm chun dea-chaidrimh a fhorbairt idir scoileanna áitiúla agus a bpobail.

 socruithe éifeachtúla comhpháirtíochta agus comhairliúcháin a fhorbairt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, Roinn na Gaeltachta, Údarás na Gaeltacht agus eile…

 comhoibriú, líonrú agus obair i bpáirt le grúpaí ábhartha eile mar shampla An Chomhairle Mhúinteoireachta, Coláistí Oideachais, Ollscoileanna agus institiúidí eile tríú leibhéil, Líonraí Gairmiúla Múinteoirí/pobail foghlama, CNCM agus eagraíochtaí seachtracha eile, mar is iomchuí.

 comhairle agus tuairisciú a thabhairt don Choiste Bainistíochta faoi gach gné d’oibríochtaí an Choláiste.

 feidhmiú mar Rúnaí agus mar Chisteoir don Choiste Bainistíochta.

 ceannaireacht a thabhairt ag cruinnithe foirne chun riachtanais forbartha na foirne a aithint agus dul i ngleic leo.

 foireann an Choláiste a bhainistiú.

 aon fheidhmeanna eile (más ann dóibh) a chur i gcrích de réir mar a chinnteoidh Coiste Bainistíochta an Choláiste ó am go ham.

3. An réimse eolais, taithí agus scileanna a theastaíonn don phost

Beidh réimse inniúlachtaí agus scileanna ag an iarrthóir idéalach le tacaíocht a thabhairt don ról, go háirithe:

 scileanna den scoth ceannasaíochta, bainistíochta agus eagraíochta agus cuntas teiste cruthaithe maidir le ceannasaíocht agus nuálaíocht

 scileanna idirphearsanta agus cumarsáide den scoth

 réimse leathan de thaithí ar theagasc agus tuiscint an-mhaith ar oibríocht scoileanna agus ar reachtaíocht ábhartha.

 cumas maidir le díograis a chothú, daoine a spreagadh agus nuáil.

 fís shoiléir faoi ról agus obair an Choláiste

 scileanna pleanála agus comhordaithe den scoth lena n-áirítear eolas agus taithí ar

shonraí a bhailiú, buiséadú, tuairisciú airgeadais, tuairiscí a scríobh, pleanáil gnó srl.

 tuiscint ar chloígh le riachtanais an chreata rialachais chorparáidigh faoina n-oibríonn comhlachtaí poiblí.

 cumas cruthaithe a bheith ag obair go neamhspleách agus mar bhall foirne.

 scileanna den scoth maidir le scileanna digiteacha agus cumas éifeachtach

teicneolaíochtaí digiteacha a neadú san fhoghlaim, sa teagasc agus sa mheasúnú.

 solúbthacht i riachtanais an Choláiste a chomhlíonadh, lena n-áirítear taisteal agus/nó obair san oíche nó ag an deireadh seachtaine mar is gá.  Beidh ar an té a n-éiríonn leis a m(h)ódh iompair féin a bheith aige/aici, chomh maith le ceadúnas iomlán tiomána. Beidh ar iarrthóirí árachas cuí cairr a shocrú. Beidh feidhm le rátaí taistil agus cothabhála na hearnála poiblí.  Tá inniúlacht agus toilteanas a bheith ag obair trí mheán na Gaeilge inmhianaithe.

4. Iomaíocht

Ceanglais riachtanacha

Coláiste na Rinne, Gaeltacht na nDéise:

 1. Ceapfar Stiúrthóir ar promhadh ar feadh naoi mí. Post Buan má tá an tréimhse promhadh sásúil.
 2. Beidh an ceapachán faoi réir imréitigh an Gharda Síochána.

iii. Beidh an ceapachán faoi réir faomhadh ag an gCoiste Bainistíochta.

 1. Tosóidh an ceapachán an 1 Meitheamh 2022, nó chomh luath agus is féidir ina dhiaidh sin.
 2. Ní mór sláinte, saoire breoiteachta agus taifead oibre i gcoitinne a bheith sásúil.
 3. Beidh ar an té a n-éiríonn leis oibriú ar son an Choláiste amháin, agus níl cead aon phost eile a ghlacadh le linn a chonartha gan ceadú cuí a fháil ó Choiste Bainistíochta an Choláiste.

vii. Forchoimeádann an Coiste Bainistíochta, an ceart an post a athfhógairt.

Beidh an ceapachán faoi réir teistiméireachtaí sásúla a fháil. Is féidir go gcinnteoidh an Choláiste moltóirí sa bhreis a lorg más gá.

5. Ceapachán agus Luach Saothair

Ní mór an conradh don phost a bheith sínithe ag an iarratasóir rathúil roimh an bpost a thógáil agus sa chás nach síníonn an t-iarrthóir an conradh, measfar taobh istigh de 14 lá nach bhfuil suim acu a thuilleadh sa phost agus tabharfar tairiscint don chéad iarrthóir eile is feiliúnaí ar an bpainéal.

Ní mór d’iarrthóir a n-éiríonn leis/léi a bheith ar fáil chun glacadh leis an bpost ar dháta a shocraíonn an Coiste Bainistíochta.

6. Nós Imeachta Roghnúcháin

Ní mór d’iarrthóirí iarratais a chur isteach trí litir agus C.V. a sheoladh chuig An Bainisteoir, Coláiste na Rinne, Gaeltacht na nDéise, Co. Phort Láirge faoi 5.00 i.n.ar an 22 Aibreán 2022.
Ní mór iarratais a chur isteach le ríomhphost chuig sinead@anrinn.com faoi 5.00 i.n.ar an 22 Aibreán 2022.
Ní bhreithneofar iarratais a gheofar i ndiaidh an spriocdháta seo. Ní bhreithneofar iarratas neamhiomlán.

 

Beidh sé de thoradh ar eolas nó dearbhuithe míthreoracha nó bréagacha go ndí-cháileofar an t-iarratasóir agus déanfar an t-iarratasóir neamh-incháilithe don cheapachán. Cuirfear in iúl go bhfuarthas foirmeacha iarratais iomlána. Ba cheart d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara go ndícháileofar an té a dhéanann canbhasáil, go díreach nó go hindíreach.

Cuirfear coiste roghnúcháin ar bun don phost. Áireofar ainmnithe Choiste Bainistíochta an Choláiste na Rinne ar an gcoiste roghnúcháin. Ba cheart d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara go bhféadfaidh gearrliostú a bheith i gceist.

Is faoi gach iarrthóir é/í féin a chur ar fáil ar na dátaí sonraithe, má thugtar cuireadh chuig agallamh dó/di, agus cibé socruithe is gá a dhéanamh chun a chinntiú go bhfaigheann sé/sí aon chomhfhreagras a chuirfear chuige/chuici ag an seoladh a shonraítear ar an C.V.

Beidh iarrthóirí freagrach as aon chaiteachas a thabhóidh siad maidir lena n-iarratais agus lena n-agallaimh.

Táthar ag súil go mbeidh na hagallaimh ann le linn na seachtaine dár tús 26ú Aibreán 2022.

7. An tAgallamh

Roghnófar an té a n-éiríonn leis/léi trí phróiseas agallaimh struchtúrtha, a bheidh bunaithe ar phríomh-inniúlachtaí, agus trí chur i láthair gearr a dhéanamh.

Áireofar leis na hinniúlachtaí seo:

 • Ceannasaíocht (fís, scileanna tionchar a imirt, cumas foirne a thógáil, cumarsáid)Scileanna Réasúnaithe/Breithiúnas (smaointeoireacht anailíseach, smaointeoireacht choincheapúil, cinnteoireacht)
 • Eolas ar imeachtaí an Choláiste agus na gcúrsaí éagsúla atá idir lámha
 • Pleanáil/Eagrú Oibre (tosaíochtaí agus spriocanna a leagan síos, scileanna monatóireachta agus smachta).
 • Bainistiú (buiséadú agus cuntasacht airgeadais, riarachán, acmhainní, foireann)
 • Ba cheart d’iarrthóirí a n-oiriúnacht a mheas ó thaobh a dtaithí (gairme agus eile) go dtí an dáta seo, agus ó thaobh na scileanna/ cumais atá acu. Iarrfar orthu samplaí dá dtaithí a chur ar fáil maidir le gach inniúlacht lena n-oiriúnacht don phost a léiriú.
 • Iarrfar ar gach iarrthóir cur i láthair gearr a dhéanamh, nach mó ná cúig nóiméad, bunaithe ar a f(h)ís do Choláiste na Rinne. Ní cheadófar úsáid aon áiseanna teicniúla.